Dešťovka II – Jak požádat o dotaci krok za krokem

Vyřízení dotace z programu Dešťovka není časově náročnou operací. Platí zde pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá Fond peníze na účet opět do tří týdnů od uzavření smlouvy. Co tedy musíte pro získání dotace udělat?

1

Nechte si zpracovat odborný posudek.
Nutnost vždy přiložit při žádosti o dotaci. Po upřesnění a dodání podkladů z vaší strany jsem schopni zpracovat zpravidla do 1 týdne.

2

Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz.

Pokud k elektronické žádosti přiložíte i všechny nezbytné dokumenty, případně pokud dokumenty zašlete prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Fondu, stačí žádost podat elektronicky. V opačném případě vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 30 kalendářních dnů na podací místo místo pracoviště Fondu.

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:
 • formulář žádosti
 • odborný posudek
  • obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant
 • případně další dokumenty:
  • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),
  • souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),
  • dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení (pokud je stavba v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci; samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti není dostačující).

Potřebné dokumenty naleznete v sekci Formuláře.

3

Posouzení žádosti

Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

4

Realizace podporovaných opatření

Do 12 měsíců u stávajících domů (domy zkolaudované do 27.4.2017 včetně), resp. do 24 měsíců u novostaveb, od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. V odůvodněných případech můžete písemně požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.

Pokud budete používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace budete v takovém případě potřebovat dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, tedy například smlouvu či její dodatek o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje.

5

Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti

Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků
 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku
 • soupis provedených prací(např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol)
 • potvrzení o úhradě(např. výpis z bankovního účtu)
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele(tj. jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti)
 • ve specifických případech také
  • platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  • dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace
  • souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace
  • dokumenty k veřejné podpoře
Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. Dokumenty naleznete v sekcích Formuláře a Vzorové dokumenty .

6

Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory

Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.). Smlouvu včetně rozhodnutí ministra vám zašlou v elektronické podobě k podpisu. Smlouvu si řádně prostudujte, vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem, následně ji odešlete dle pokynů, které obdržíte spolu se smlouvou, zpět na Fond.

7

Vyplacení podpory

Po doručení Vámi podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Fondu Vám převedou dotaci na Váš bankovní účet.

email
Napište nám
info@vodanasucho.cz
local_phone
Zavolejme si
774 496 631